Don Eyles installing PYR 2014

photo credit: Denise Bosco